İSG

Sakarya’da tutuklanan iş güvenliği uzmanı için eylem

Halkın Gündemi

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası (İSG-SEN) Hendek Coşkunlar

Havai Fişek Fabrikasında gerçekleşen patlamanın ardından tutuklanan İş Güvenliği Uzmanı Aslı Bozkurt için Sakarya’da eylem yaptı. Adapazarı Kültür Merkezi önünde yapılan basın açıklamasında İSGSEN Başkanı İrfan Sayar, “İş kazalarının sebebi iş güvenliği uzmanları değildir. Aksine iş kazalarını azaltacak yegane personel iş güvenliği uzmanlarıdır. Tıpkı hastalıkların sebebinin doktorlar olmadığı gibi. Aslı Bozkurt serbest bırakılmalı” dedi.

“Anayasanın 2. maddesinde yer alan hukuk devletinin temel ilkelerinden birisi ‘belirlilik’tir” diye İrfan Sayar şunları kaydetti: “Bu ilkeye göre, yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır ve uygulanabilir olması gerekir. Belirlilik ilkesi, hukuksal güvenlikle bağlantılı olup birey hangi somut eylem ve olguya hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun bağlandığını, bunların idareye hangi müdahale yetkisini doğurduğunu bilmelidir. Hukuk güvenliği, normların öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar.”

Anayasanın 38. maddesinin ilk fıkrasında, ‘Kimse, kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz’ denilerek “suçların kanuniliği”, üçüncü fıkrasında da “Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur” denilerek, ‘cezaların kanuniliği’ ilkesinin öngörüldüğünü hatırlatan Sayar, şöyle devam etti: “Anayasanın 38. maddesine paralel olarak Türk Ceza Kanunu’nun 2. maddesinde yer alan ‘suçta ve cezada kanunilik’ ilkesi uyarınca, hangi fiillerin yasaklandığı ve bu fiillere verilecek cezaların hiçbir şüpheye yer bırakmayacak biçimde kanunda gösterilmesi, kuralın açık, anlaşılır ve sınırlarının belli olması gerekmektedir. Suçların ve cezaların kanuniliği ilkesi, ceza hukukuna hâkim olan anayasal ilkelerden olup temel hak ve özgürlüklerin önemli güvencelerinden birini oluşturmaktadır.”

‘SORUMLULUK İŞVERENDE’

Sayar, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre; ‘İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür’; ‘İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirler ve işverene yazılı olarak bildirir. Eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden işveren sorumludur’ maddelerini hatırlatarak işverenin sorumluluğuna dikkat çekti. Sayar, “Evrensel hukuk anlayışında yetkisiz sorumluluk olamayacağına göre bu durumda alınmayan önlemler nedeniyle meydana gelen bir iş kazasında İş Güvenliği Uzmanı sanık değil, tanık konumunda olmalıdır” diye konuştu. Sayar şu ifadeleri kullandı: “İş kazalarının sebebi iş güvenliği uzmanları değildir. Aksine iş kazalarını azaltacak yegane personel iş güvenliği uzmanlarıdır. Tıpkı hastalıkların sebebinin doktorlar olmadığı gibi. Kamuoyu vicdanını rahatlatmak için tutuklanan meslektaşımız serbest bırakılmalıdır.”

Etiketler

Yorumunuzu Buraya Yazın